Wie zijn wij?

Een nieuwe vrije niet-confessionele onafhankelijke secundaire school in Vilvoorde vanaf september 2023. Wij starten met een eerste graad A- en B-stroom in het eerste schooljaar.

Hoge verwachtingen van en voor iedereen

De lat hoog leggen voor iedereen is ons motto. Als school vinden wij het belangrijk dat we hoge verwachtingen stellen voor elke leerling. Wij geloven namelijk dat elke leerling unieke talenten en vaardigheden heeft die verder kunnen worden ontwikkeld en versterkt met de juiste ondersteuning en begeleiding. Door hoge verwachtingen te stellen, willen wij onze leerlingen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en hun potentieel volledig te benutten. Wij streven ernaar om onze leerlingen uit te dagen en te ondersteunen om te groeien op academisch, persoonlijk en sociaal vlak.

Professionalisering

Uit kennissociologisch onderzoek is gebleken dat klassieke nascholing (pedagogische studiedagen) ontoereikend zijn om professionalisering te bewerkstelligen.

Daarom, intensieve nascholingstrajecten met betrekking tot onder meer herstelgericht handelen en intraklasdifferentiatie, instructie- en curriculum gerelateerde verplichte nascholing en disseminatie onder het lerarenkorps, diversiteit (alle vormen), uitwisseling (van didactisch materiaal) en meevolgen van een les door een (meer ervaren) collega.

Remediëring

Zittenblijven is een veelvuldig gebruikt remediëringsmiddel in Vlaanderen. Toch wijst onderzoek uit dat op de middellange termijn zittenblijven geen gepaste maatregel is: zittenblijvers hebben een grotere kans om opnieuw te blijven zitten en zo in een sukkelstraatje te belanden. Onze kerntaak bestaat erin om preventief te werk te gaan en steeds kort op de bal te spelen.

Er zal extra veel aandacht zijn voor de Nederlandse taal. Met behulp van interactieve werkvormen wordt gewerkt aan het verhogen van het niveau en de kwaliteit van het Nederlands.

Zorg voor leerlingen

Een pluralistische visie die de vrijheid van gedachte en levensbeschouwelijke identiteit van eenieder respecteert alsook de praktische toepassing ervan (bv. vegetarische maaltijden aanbieden, geen generieke verboden op de expressie van iemands identiteit); leerlingenparticipatie (bv. verplichte adviezen leerlingenraad); differentiatie van leerprocessen volgens ieders talent en competenties; luisteren naar de ouders hun zorgen en samen zorgen voor de leerling (bv. uitwisselingsmomenten tussen ouders onderling en school en ouders op tweejaarlijkse basis)…

Ouderbetrokkenheid

Ouders benaderen in hun eigenheid en “thuisgevoel” schenken; streven naar eenheid van opvoeding binnen het gezin en het onderwijs door ouders actief te betrekken in het schoolgebeuren (oudergroepen, informele ontmoetingen, formele vergaderingen… ).

De school tracht het verlengde te zijn van en complementair te zijn aan de opvoeding die kinderen thuis krijgen. De diversiteit van het schoolteam zal drempelverlagend werken voor bepaalde, anders moeilijk te bereiken ouders.

 

Vacatures:

Leerkrachten voor eerste graad A- en B-stroom: Nederlands, wetenschappen (wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek), geschiedenis.

Gelieve uw CV en motivatiebrief te mailen naar info@campusdeopstroom.be